DZB 標準型組合屋防水、防銹、隔熱

天花高度: 2159mm (7呎 1吋)高度: 2478mm (8呎 1吋)
DZB-main DZB-loading
DZB-main2
DBZ-main3 DZB-thermal
DZB-2518hw

現場實景 - Model No: DZB-2518HW(木地板) 多款配件選擇 : 斜頂簷篷、工作檯板、8呎闊趟窗等

現場實景 - Model No: DZB-2518HW(木地板) 多款配件選擇 : 斜頂簷篷、工作檯板、8呎闊趟窗等

如閣下有任何查詢, 歡迎聯絡我們:

25724008 / 26911444電郵 線上表格 門市地點